skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Health care access and preventive care among Vietnamese immigrants: Do traditional beliefs and practices pose barriers?

Jenkins, Christopher N.H ; Le, Thao ; Mcphee, Stephen J ; Stewart, Susan ; Ha, Ngoc The

Social Science & Medicine, 1996, Vol.43(7), pp.1049-1056 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/0277-9536(95)00368-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...