skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Thermographic patterns of angina pectoris

Potanin, Constantine ; Hunt, David U ; Sheffield, L.Thomas

The American Journal of Cardiology, 1970, Vol.25(1), pp.121-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/0002-9149(70)90926-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...