skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Theories of east asian intellectual and behavioral superiority and discourses on "race differences"

Sautman, Barry

positions: east asia cultures critique, 1996, Vol.4(3), p.519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1067-9847 ; E-ISSN: 1527-8271 ; DOI: 10.1215/10679847-4-3-519

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...