skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bystryi indikatornyi metod opredeleniia soderzhaniia rtuti v stroitel'nykh materialakh.
Rapid indication method of determination of mercury in construction materials

Iavorskaia, S F

Gigiena i sanitariia, April 1953, Vol.33(4), pp.49-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-9900 ; PMID: 13060670 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...