skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E COMERCIAL E DO IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE

Nathalia Zandomingo Silvestre ; Adriana Ferreira de Faria

The Journal of Engineering and Exact Sciences, 01 January 2017, Vol.3(1), pp.022-024 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2527-1075 ; DOI: 10.18540/jcecvl3iss1pp022-024

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...