skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Automated Code Testing System for Bug Prevention in Web-based User Interfaces

Dragos-Marian Smada ; Carmen Rotuna ; Radu Boncea ; Ionut Petre

Informatică economică, 01 January 2018, Vol.22(3), pp.23-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1453-1305 ; E-ISSN: 1842-8088 ; DOI: 10.12948/issn14531305/22.3.2018.03

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...