skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Graphical User Interfaces Reverse Engineering for Requirements Elicitation - Literature Review

Carol Jaimes ; Fernando Rojas

Revista Antioqueña de las Ciencias Computacionales y la Ingeniería de Software (RACCIS), 01 June 2016, Vol.6(1), pp.39-45 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2248-7441

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...