skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neuronal markers are expressed in human gliomas and NSE knockdown sensitizes glioblastoma cells to radiotherapy and temozolomide

Yan Tao ; Skaftnesmo Kai ; Leiss Lina ; Sleire Linda ; Wang Jian ; Li Xingang ; Enger Per

BMC Cancer, 01 December 2011, Vol.11(1), p.524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2407 ; E-ISSN: 1471-2407 ; DOI: 10.1186/1471-2407-11-524

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...