skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Efficiency and safety of subconjunctival injection of anti-VEGF agent - bevacizumab - in treating dry eye

Jiang X ; Lv H ; Qiu W ; Liu Z ; Li X ; Wang W

Drug Design, Development and Therapy, 01 June 2015, Vol.2015(default), pp.3043-3050 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-8881 ; E-ISSN: 1177-8881

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...