skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prototyping the graphical user interface for the operator of the Cherenkov Telescope Array

Sadeh, I ; Oya, I ; Schwarz, J ; Pietriga, E

26 July 2016, Vol.9913, pp.99130X-99130X-9

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9781510602052 ; ISBN: 1510602054 ; DOI: 10.1117/12.2231606

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...