skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

‘Thinking globally, acting locally’: Music therapy in Europe

Hanne Mette Ridder ; Giorgos Tsiris

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 August 2015, Vol.7(1), pp.3-9

ISSN: 1791-9622 ; E-ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...