skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Democracia deliberativa: entre Rawls e Habermas = Deliberative democracy: between Rawls and Habermas

Rouanet, Luiz Paulo

Veritas, 01 January 2011, Vol.56(1), pp.52-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1984-6746

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...