skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Never the Oval Office? From Eleanor Roosevelt to Michelle Obama—First Ladies and Their Social and Feminist Agenda

Martina Kohl

American Studies Journal, 01 July 2017, Issue 62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2199-7268 ; DOI: 10.18422/62-07

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...