skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gastrodiplomacy 2.0: culinary tourism beyond nationalism

Begum Kalyoncu ; Samuel Tettner

ARA: Revista de Investigación en Turismo, 01 July 2016, Vol.6(2), pp.47-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2014-4458

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...