skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sediment quality of the SW coastal Laizhou Bay, Bohai Sea, China: a comprehensive assessment based on the analysis of heavy metals

Xuelu Gao ; Wen Zhuang ; Chen-Tung Arthur Chen ; Yong Zhang

PLoS ONE, Vol.10(3), p.e0122190 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0122190

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...