skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Resenha internacional: Educação e(m) democracia

Jerónimo, Patrícia

Revista de Direito Sanitário, 01 March 2016, Vol.17(1), pp.258-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1516-4179 ; E-ISSN: 2316-9044 ; DOI: 10.11606/issn.2316-9044.v17i1p258-261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...