skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Corporeal Dimensions of Gender Violence: Ladina’s Self and Body in Eastern Guatemala

Cecilia Menjívar

Studies in Social Justice, 01 December 2008, Vol.2(1), pp.12-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1911-4788 ; E-ISSN: 1911-4788

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...