skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Endothelial function and serum concentration of toxic metals in frequent consumers of fish

Silvio Buscemi ; Sonya Vasto ; Francesca Di Gaudio ; Giuseppe Grosso ; Sonia Bergante ; Fabio Galvano ; Fatima Maria Massenti ; Emanuele Amodio ; Giuseppe Rosafio ; Salvatore Verga

PLoS ONE, Vol.9(11), p.e112478 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0112478

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...