skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Montoya Case: How Neoliberalism Has Impacted Medical Inadmissibility in Canada and Transformed Individuals with Disabilities into "Citizens Minus"

Valentina Capurri

Disability studies quarterly, 01 February 2018, Vol.38(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1041-5718 ; E-ISSN: 2159-8371 ; DOI: 10.18061/dsq.v38i1.5941

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...