skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Susceptibilidad del almidón presente en harinas crudas y modificadas al ataque enzimático con amilasa

A. Lozano ; I. Cabrera ; T. Salazar

Revista Colombiana de Química, 01 May 2009, Vol.3(1), pp.43-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-2804 ; E-ISSN: 2357-3791

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...