skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Approach for Multi-Artifact Testing Through an Ontological Perspective for Behavior-Driven Development

Rocha Silva, Thiago ; Hak, Jean-Luc ; Winckler, Marco Antonio

Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly, 2016, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2255-9922 ; E-ISSN: 2255-9922 ; DOI: 10.7250/csimq.2016-7.05

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...