skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Trustworthy Collaboration: Eleanor Roosevelt and Martha Graham’s Pioneering of American Cultural Diplomacy

Camelia Lenart

European Journal of American Studies, 01 March 2017, Vol.12(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1991-9336 ; E-ISSN: 1991-9336 ; DOI: 10.4000/ejas.11972

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...