skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Empowering the detection of ChIP-seq “basic peaks” (bPeaks) in small eukaryotic genomes with a web user-interactive interface

Thomas Denecker ; Gaëlle Lelandais

BMC Research Notes, 01 October 2018, Vol.11(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1756-0500 ; DOI: 10.1186/s13104-018-3802-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...