skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Novel Developments of the MetaCrop Information System for Facilitating Systems Biological Approaches

Hippe Klaus ; Colmsee Christian ; Czauderna Tobias ; Grafahrend-Belau Eva ; Junker Björn H ; Klukas Christian ; Scholz Uwe ; Schreiber Falk ; Weise Stephan

Journal of Integrative Bioinformatics, 01 December 2010, Vol.7(3), pp.147-155 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1613-4516 ; DOI: 10.1515/jib-2010-125

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...