skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A subjective study of the presence experience phenomenon

Nataliya V. Averbukh

Nacionalʹnyj Psihologičeskij Žurnal, 01 September 2018, Vol.3(31), pp.69-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2079-6617 ; E-ISSN: 2309-9828 ; DOI: 10.11621/npj.2018.0307

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...