skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

INTERLANGUAGE FEATURES OF SIGN LANGUAGES (ACCORDING TO THE MATERIAL OF GESTURES IN SIGN FORM)

Maria A. Myasoedova ; Zinaida P. Myasoedova

Sovremennye Informacionnye Tehnologii i IT-obrazovanie, 01 April 2019, Vol.15(1), pp.172-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2411-1473 ; DOI: 10.25559/SITITO.15.201901.172-181

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...