skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Beam profile measurement of ES-200 using secondary electron emission monitor

E Ebrahimi Basabi ; A H Feghhi ; M Nikhbakht ; M Shafiee

Iranian Journal of Physics Research, 01 September 2015, Vol.15(2), pp.253-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1682-6957

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...