skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of the compliance of evidence based medicine resources with ovid and silberg criteria

Elaheh Ommati ; Fereydoon Azadeh ; Seyed Javad Ghazi Mirsaeed

مجله علم‌سنجی کاسپین, 01 July 2014, Vol.1(1), pp.40-47 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2383-157X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...