skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Remote sensing and sig contribution for the identification of the fracturation influence on the drainage network architecture in the High Ziz River basin, Central High Atlas, Morocco

Diani Khadija ; Kacimi Ilias ; Elbelrhiti Hicham ; Zemzami Mahmoud ; Tabyaoui Hassan ; Masmoudi Lhoussaine

Limnological review (Warsaw, Poland), 01 December 2019, Vol.19(4), pp.149-158 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2300-7575 ; DOI: 10.2478/limre-2019-0013

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...