skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changes in some blood parameters in lactating female rats and their pups exposed to lead: effects of vitamins C and E

H. M. Jassim ; A. A. Hassan

Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 01 January 2011, Vol.25(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1607-3894 ; E-ISSN: 2071-1255

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...