skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coping with genetic diversity: the contribution of pathogen and human genomics to modern vaccinology

D. Lemaire ; T. Barbosa ; P. Rihet

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 May 2012, Vol.45(5), pp.376-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...