skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Application of Physiologically Based Pharmacokinetic Modeling to Predict Acetaminophen Metabolism and Pharmacokinetics in Children

Jiang, X‐L ; Zhao, P ; Barrett, Js ; Lesko, Lj ; Schmidt, S

CPT: Pharmacometrics & Systems Pharmacology, October 2013, Vol.2(10), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2163-8306 ; E-ISSN: 2163-8306 ; DOI: 10.1038/psp.2013.55

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...