skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Can air pollution affect tear film stability? a cross-sectional study in the aftermath of an explosion accident

Granslo Jt ; Magerøy N ; Bakke Jv ; Wieslander G ; Norbäck D ; Moen Bente E ; Irgens Å ; Bråtveit M ; Hollund Be ; Aasen T

BMC Public Health, 01 April 2011, Vol.11(1), p.235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-235

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...