skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interactive Modeling of Concept Drift and Errors in Relevance Feedback

Kangasrääsiö, Antti ; Chen, Yi ; Głowacka, Dorota ; Kaski, Samuel

Proceedings of the 2016 Conference on user modeling adaptation and personalization, 13 July 2016, pp.185-193

ISBN: 9781450343688 ; ISBN: 1450343686 ; DOI: 10.1145/2930238.2930243

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...