skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

O desenvolvimento numa perspectiva territorial, multidimensional e democrática

Marcos Aurélio Saquet

Resgate, 01 November 2012, Vol.19(1), pp.5-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2178-3284 ; DOI: 10.20396/resgate.v19i21.8645701

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...