skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Review on the Tutorial «GR and Lobbying: Interaction of Business and Government Departments»

Vladimir Nikolaevich Kolesnikov ; Aleksey Evgenevich Kuzmin

Управленческое консультирование, 01 April 2018, Issue 9, pp.204-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1726-1139 ; E-ISSN: 1816-8590

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...