skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Novel Indicator Of Lipid Accumulation Product Associated With Metabolic Syndrome In Chinese Children And Adolescents

Zhang Y ; Hu J ; Li Z ; Li T ; Chen M ; Wu L ; Liu W ; Han H ; Yao R ; Fu L

Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity : Targets and Therapy, 01 October 2019, Vol.12, pp.2075-2083 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1178-7007 ; E-ISSN: 1178-7007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...