skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Rationalization of Automatic Units for HPDC Technology

A. Herman

Archives of Foundry Engineering, 01 April 2012, Vol.12(2), pp.29-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1897-3310 ; E-ISSN: 2299-2944

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...