skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

IMPACT OF CIVILIZATIONAL SPECIFICS OF THE BIGGEST COUNTRIES ON THEIR SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT: A COMPARATIVE ANALYSIS

S. I. Lunev ; A. D. Voskressenski

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 August 2016, Vol.7(3(24)), pp.85-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2016-7-3(24)-85-106

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...