skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bioremediation of PAHs and VOCs: Advances in clay mineral–microbial interaction

Bhabananda Biswas ; Binoy Sarkar ; Ruhaida Rusmin ; Ravi Naidu

Environment International, 01 December 2015, Vol.85, pp.168-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...