skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Socioeconomic status, eating patterns, and heavy metals exposure in women of childbearing age in Cali, Colombia

Figueroa, Roger ; Caicedo, Diana ; Echeverry, Ghisliane ; Peña, Miguel ; Méndez, Fabián

Biomedica : revista del Instituto Nacional de Salud, 01 September 2017, Vol.37(3), pp.341-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-4157 ; PMID: 28968011 Version:1 ; DOI: 10.7705/biomedica.v37i3.3286

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...