skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of User Interface of DL + Federated Search Engine from the Perspective of M.A / M.S.C Students in Al-Zahra University in order to Provide Federated Search Engines User Interface Pattern

Amir Ghaebi ; Roya Baradar ; Mina Farnaghi

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 February 2014, Vol.28(4), pp.1013-1036 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...