skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Usability Evaluation of a Laboratory Information System

Zhila Agharezaei ; Reza Khajouei ; Leila Ahmadian ; Laleh Agharezaei

مدیریت اطلاعات سلامت, 01 June 2013, Vol.10(2)

ISSN: 1735-7853 ; E-ISSN: 1735-9813

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...