skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Specific deletion of AMP-activated protein kinase (α1AMPK) in murine oocytes alters junctional protein expression and mitochondrial physiology

Michael J Bertoldo ; Edith Guibert ; Melanie Faure ; Christelle Ramé ; Marc Foretz ; Benoit Viollet ; Joëlle Dupont ; Pascal Froment

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(3), p.e0119680 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119680

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...