skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rationalization of foundry processes on the basis of simulation experiment

S. Kukla

Archives of Foundry Engineering, 01 October 2008, Vol.8(3), pp.65-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1897-3310 ; E-ISSN: 2299-2944

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...