skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Barnutredares upplevelser och hantering av känslor i yrket: En fenomenologisk studie om hur polisens barnutredare upplever och hanterar känslor i yrket

Ångnell Baliakos, Irini; Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...