skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An endangered regional cuisine in Sweden: the decline in use of European smelt, Osmerus eperlanus (L., 1758), as food stuff

Svanberg, Ingvar ; Jäppinen, Armas ; Bonow, Madeleine; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

Journal of Ethnic Foods, 2019, Vol. 6(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2352-6181 ; DOI: 10.1186/s42779-019-0025-3

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...