skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development of observation skills in science education for enhanced understanding

Mutvei, Ann ; Lönn, Mikael ; Mattsson, Jan-Eric; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Matematikens didaktik ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Matematikens didaktik

Electronic Proceedings of the ESERA 2017 Conference: Research, Practice and Collaboration in Science Education, 2018, pp. 2086-2094

ISBN: 978-1-873769-84-3

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...