skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Political economy of state-indigenous liaisons: Ecuador in times of Alianza PAIS

Lalander, Rickard ; Lembke, Magnus ; Ospina Peralta, Pablo; Development studies, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe / European Review of Latin American and Caribbean Studies, 2019, Issue 108, pp. 193-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0608 ; DOI: 10.32992/erlacs.10541

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...