skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Ecosystem Approach to Management in Marine Environmental Governance: Institutional Interplay in the Baltic Sea Region

Söderström, Sara ; Kern, Kristine; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Environmental Policy and Governance, 2017, Vol. 27(6), pp. 619-631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1756-932X ; DOI: 10.1002/eet.1775

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...